Organizing comittee

  • Tomohide Terasoma (Tokyo)
  • Masa-Hiko Saito (Kobe)
  • Yuji Shimizu (ICU)
  • Keiji Oguiso (Keio)

    e-mail:
    confaag_at_gauss.ms.u-tokyo.ac.jp
    Go back